slogan
THÔNG BÁO DỰ ĐHĐ CỔ ĐÔNG 2014
THÔNG BÁO DỰ ĐHĐ CỔ ĐÔNG 2014
GIẤY ỦY QUYỀN
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỢP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
THÔNG BÁO  V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Lâm sản và XNK Tổng hợp Bình Dương (GENIMEX) xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.