slogan
icon

Kế hoạch SXKD năm 2012

CTY CP LÂM SẢN & XNK TỔNG HỢP BD
GENIMEX CORP.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC.
----------------------- ---oOo---

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

Anh hưởng từ sự bất ổn của tình hình kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam năm 2011 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Bước sang năm 2012, những khó khăn ấy chưa có dấu hiệu dừng lại mà vẫn diễn biến khó lường. Với những ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty như chế biến hàng gỗ xuất khẩu, thi công xây dựng, đầu tư , kinh doanh cơ sở hạ tầng… sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn nhất là đầu ra của sản phẩm. Trong khi chi phí đầu vào của doanh nghiệp vẫn không ngừng tăng mọi mặt từ vật tư, nguyên liệu,nhiên liệu, điện, nước, nhân công và vốn kinh doanh.

Để tiếp tục giữ sự ổn định của doanh nghiệp, với đặc điểm tình hình như trên và dựa trên tình hình thực tế của công ty, kế hoạch kinh doanh trong năm 2012 của công ty được định hướng như sau :

1/ Với uy tín và mối quan hệ sẵn có với các chủ đầu tư, năm 2012, công ty sẽ tiếp tục tập trung hoạt động vào các lĩnh vực như : Tư vấn thiết kế, giám sát và đấu thầu thi công các công trình xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các chủ đầu tư khác. Tuy nhiên do nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, Nghị quyết 11 của Chính phủ về tiết kiệm đầu tư công vẫn tiếp tục thực hiện, vì vậy nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2012 của Nhà nước và của các chủ đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế sẽ vẫn hạn chế. Để thực hiện được kế hoạch này cần chú trọng công tác đấu thầu để có công trình thi công nhưng mặt khác cần chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát nội bộ, điều hành công việc hợp lý, tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh tiến độ thi công và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế, chất lượng công trình thì mới mong có hiệu quả.

2/ Quản lý và khai thác có hiệu quả những lĩnh vực như : Thu phí cầu đường bộ, cho thuê nhà xưởng, kho bãi, khai thác mủ cao su.

3/ Ngành sản xuất, chế biến gỗ cần giữ vững những thị trường hiện có trong nước; đối với lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, tiếp tục đồng hành với các khách hàng và thị trường truyền thống.

4/ Với tình hình của thị trường địa ốc và lãi suất ngân hàng hiện nay, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện hai dự án chủ yếu là Cụm công nghiệp và Khu thương mại dịch vụ Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên nhưng với những bước đi có cân nhắc. Ngoài ra xem xét tiếp tục đầu tư và kinh doanh một số lô đất còn lại thuộc dự án Tái định cư Phú Hòa 11. Cụ thể :

a) Cụm công nghiệp : Tiếp tục công tác đền bù giải tỏa phần còn lại, mặc dù đã có điều chỉnh tăng giá trị đền bù, xong công tác này được dự báo là rất khó khăn; hoàn thiện toàn bộ thủ tục pháp lý; tập trung thi công hạ tầng với trọng điểm là hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải và một phần hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện và cấp nước. Tăng cường công tác tiếp thị ; Nhanh chóng bàn giao và quản lý tốt phần diện tích đã cho thuê.

b) Khu thương mại dịch vụ : Tập trung dứt điểm phần đền bù giải tỏa ( hiện chỉ còn 1 hộ); Tập trung thi công phần hạ tầng, kế hoạch chậm nhất đầu quý II/2012 phải giao được nền tái định cư cho các hộ dân.

5/ Thi công hoàn thiện hạ tầng khu Tái định cư Phú Hòa 11 và đầu tư xây dựng nhà bán toàn bộ các lô đất còn lại.

6/ Tập trung vào việc khai thác mỏ sét Tân Hiệp.

I - NHỮNG CHỈ TIÊU KẾ HỌACH CHỦ YẾU.

STT

CHÆ TIEÂU

ÑVT

KEÁ HOAÏCH

NAÊM 2012

A

XUAÁT NHAÄP KHAÅU

 

 

    I

Kim ngaïch xuaát khaåu 

  Trieäu USD

          2.500

 

Xuaát khaåu tröïc tieáp

         

          2.500

 

* Maët haøng chuû yeáu

 

 

 

- Saûn phaåm goã cheá bieán

  Trieäu USD

          2.500

  II

Kim ngaïch nhaäp khaåu

         

          1.500

 

Nhaäp khaåu tröïc tieáp

         

          1.500

 

* Nhoùm maët haøng chuû yeáu

 

 

 

- Tö lieäu saûn xuaát

  Trieäu USD

          1.500

B

DOANH THU NOÄI ÑÒA

    Tyû ñoàng

           175.000

THUYẾT MINH KẾ HOẠCH DOANH THU

1 - Doanh thu hàng xuất khẩu(Giá trị GC) : 25.000.000.000 đồng

1.200.000 USD x 20.800đ/USD = 25.000.000.000 đồng

2 - Doanh thu tiêu thụ nội địa : 175.000.000.000 đồng

+ SXKD ngành lâm sản : 3.000.000.000 đồng

+ Thu phí cầu đường : 20.000.000.000 đồng

+ Thiết kế xây dựng + giao thông + P.thí nghiệm : 15.000.000.000 đồng

+ Thi công xây dựng dân dụng + cầu đường : 105.000.000.000 đồng

+ Kinh doanh nhà,đất + hạ tầng Cụm công nghiệp : 20.000.000.000 đồng

+ Khai thác sét gạch : 6.000.000.000 đồng

+ Doanh thu khác : 6.000.000.000 đồng

Tổng doanh thu (1) + (2) : 200.000.000.000 đồng

Với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty được phân theo ngành như trên :

* So với kế hoạch và thực hiện năm 2011 : hầu hết các lĩnh vực chỉ tiêu đề ra đều cố gắng bằng hoặc cao hơn, ngoại trừ lĩnh vực thi công xây dựng. Lý do mà ngành này dự kiến trong năm 2012 doanh thu không cao là do số lượng các dự án xây dựng mới năm 2012 sẽ tiếp tục cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện do chính sách cắt giảm đầu tư công của Nhà nước và tình hình khó khăn về tài chính chung của các nhà đầu tư khác. Mặt khác ngành kinh doanh này năm 2012 có doanh thu nhưng dự báo về hiệu quả kinh doanh sẽ rất hạn chế chủ yếu do giá cả vật tư, chi phí nhân công đầu vào tăng ; khả năng thanh toán của các chủ đầu chậm hoặc thiếu trong khi lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn ở mức trên 20%/năm.

* Với kế hoạch đề ra như trên : Ngành có khả năng thực hiện ổn định là thu phí cầu đường; các nhóm ngành mới trong năm là doanh thu bán mủ cao su; kinh doanh sét gạch. Tất cả các ngành kinh doanh còn lại để thực hiện được kế hoạch đề ra là rất khó khăn.

II - KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ : 60.000.000.000 đồng

1/ Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh : 2.000.000.000 đồng

a - Xây lắp bổ sung và sửa chữa, duy tu đường 747 : 1.300.000.000 đồng

- Cống thoát nước, dặm vá mặt đường : 1.000.000.000 đồng

- Sơn vạch đường, thiết bị kiểm tra : 300.000.000 đồng

b - Chăm sóc, bảo vệ 90 ha vườn cao su : 500.000.000 đồng

c - Mua sắm trang thiết bị, sửa chữa văn phòng, xưởng : 200.000.000 đồng

2/ Đầu tư các dự án : 58.000.000.000 đồng

a - Vốn đền bù cụm công nghiệp, khu TM,tái định cư : 10.000.000.000 đồng

b - Vốn xây dựng hạ tầng các dự án : 30.000.000.000 đồng

c - Nộp tiền sử dụng đất : 15.000.000,000 đồng

c - Mua sắm xe máy phục vụ thi công và xe công tác : 1.500.000.000 đồng

d - Vốn đầu tư dự án phát triển nhà : 1.500.000.000 đồng

Với kế hoạch đầu tư dự tính nêu trên, tùy thời điểm, điều kiện mà Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty sẽ quyết định (theo thẩm quyền) cụ thể đầu tư khoản nào và danh mục đầu tư này có thể thay đổi, điều chuyển từ mục này sang mục khác.

III - CÁC NHÓM GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN.

1/ Về nhân sự :

Về tổng quan chung, bộ máy quản lý và đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật nói chung giữ nguyên, nếu có thay đổi chủ yếu là điều chuyển vị trí công tác để phù hợp với yêu cầu của công việc. Số lượng công nhân thời vụ sẽ biến đổi theo khối lượng công việc cụ thể.

Năm 2012 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ gặp khó khăn hơn trên mọi lĩnh vực kinh doanh, vì vậy đòi hỏi mỗi người lao động ở mọi vị trí công tác cần nâng cao tối đa tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Về chi phí lương sẽ phải điều chỉnh theo khối lượng công việc đảm nhận và kết quả của sự đóng góp của mỗi người lao động theo từng vị trí.

2/ Về cơ chế, bộ máy quản lý

Đã phân công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực cụ thể cho các thành viên ban giám đốc và các phòng chức năng và xí nghiệp trực thuộc. Củng cố và hoàn thiện hai đơn vị là Ban quản lý vườn cao su và đội khai thác khoáng sản. Tiếp tục tăng cường các công việc kiểm tra , kiểm soát đối với các lĩnh vực như : Quản lý thu phí đường ĐT 747; giám sát nội bộ về chất lượng công trình và hồ sơ ngành thi công xây dựng; Rà soát, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng các định mức nguyên, nhiên, vật liệu đối với tất cả các ngành sản xuất. Nghiêm túc chấp hành việc tiết kiệm điện; nước; văn phòng phẩm….ở tất cả các bộ phận của công ty.

3/ Các giải pháp về tài chính.

- Vốn đầu tư tài sản để thực hiện các dự án năm 2012 chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay của ngân hàng; vay của các đối tượng khác; tiền thu trước của khách hàng (đối với các dự án ). Do đó cần cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định thời điểm đầu tư bởi lãi suất ngân hàng hiện quá cao ( trên 20%).

- Vốn kinh doanh các ngành như thi công xây dựng, chế biến gỗ …chủ yếu là sử dụng nguồn vốn ứng của chủ đầu tư và các đối tác, các khách hàng.

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Bài viết khác
icon Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu Nhà ở xã hội - Chung cư Phú Mỹ tại Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ (Tp. Thủ Dầu Một)
Giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ  CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Cho Thuê Bãi Đậu Xe
CÔNG TY GENIMEX